Implanti, auditi i certifiqui la seva ISO 14001 ràpidament

Revisi els nostres apartats de casos, i de preguntes, l’ajudaran a resoldre moltes dels seus dubtes i podrà veure exemples de empreses certificades amb l’ISO 14001 amb les quals hem treballat.

Sol·liciti pressupost claus en mà, preu tancat: implantació, auditoria i certificació en 60 dies tot inclòs. Qualsevol dubte contacti amb el nostre auditor i coordinador de projectes.

Què és l’ISO 14001?

– És una Norma Internacional que reconeix les empreses responsables que es dediquen a la gestió i al control del seu entorn Mediambiental.
– Compatible amb l’ISO 9001 (Qualitat) i l’ISO 45001 de seguretat i salut a la feina, per facilitar la integració dels sistemes a la feina per part de les organitzacions.
– Aquestes normes són l’ABC de la certificació ISO.

De quina manera em pot ajudar l’ISO 14001?

– Obre les portes com a proveïdor preferent si la certificació ISO 14001 esdevé necessària.
– Es redueixen els costos, en particular, els relacionats amb l’energia.
– Augmenta la seva credibilitat davant els seus clients perquè vostè actua de forma responsable pel que fa al medi ambient.
– La plantilla treballa d’una forma més eficient i motivada, ja que veu que l’organització s’ha compromès amb el medi ambient.
– Amb la certificació ISO 14001 pot evitar regulacions legals oneroses.

Beneficis de l’ISO 14001

– Millora la competitivitat a l’hora de negociar amb les autoritats, les multinacionals i les grans corporacions.
– Evita regulacions legals oneroses.
– Redueix el cost de les deixalles materials i d’altres fonts (aigua, energia, gas, etc.).
– Millora la moral i la productivitat dels seus empleats.
– Millora la imatge com a empresa que s’ha compromès amb el medi ambient.
– Millora la seva competitivitat en el seu segment de mercat.

Resum de l’ISO 14001

ISO 14001, bo per al medi ambient, bo per al seu negoci.

Certificació de l’ISO 14001

Per conèixer més el procés de certificació de l’ISO 14001 revisi l’apartat certificació 14001

Revisi la nostra pàgina de preguntes, l’ajudarà a resoldre dubtes com a preus, objectius i procediments.